Competència en traducció jurídica

La meva formació en dret em permet tractar els textos al nivell més exigent, amb la finalitat de compondre, en la llengua de traducció, el sentit del missatge expressat en la llengua d’origen i d’aquesta manera crear un text conforme a les normes i convencions que són d’aplicació.

En concret, dedico una atenció especial als aspectes següents:

  • la terminologia i la lingüística jurídiques;
  • la gramàtica: sintaxi, ortografia, puntuació, ortotipografia i els signes diacrítics;
  • el lèxic: coherència lèxica i fraseologia;
  • l’estil: conformitat amb la guia d’estil que he elaborat jo mateixa o amb la que faciliti el client;
  • les particularitats locals (el dret espanyol i el català);
  • la presentació.

Competència lingüística i redactora en les llengües de sortida i en la llengua d’arribada

Les meves llengües de partida o llengües origen són l’espanyol i el català. La meva llengua d’arribada o llengua diana és el francès. Posseeixo la preparació i els coneixements necessaris per a la redacció i l’elaboració professional de traduccions jurídiques, gràcies a la meva formació universitària en dret i al meu coneixement del dret comparat.

Competència cultural

Els estrets vincles que tinc amb Espanya en general, i amb Catalunya en particular, em permeten comprendre amb facilitat les informacions relatives a les particularitats locals i reflectir-les de manera fidel als textos que tradueixo. Em mantinc al dia de l’actualitat catalana i espanyola (premsa i ràdio).

Formació professional contínua

La formació contínua se situa al bell mig del meu projecte professional. Em permet actualitzar amb regularitat els meus coneixements i les meves competències i, sobretot, constitueix un ingredient imprescindible per replantejar el que calgui. Acostumo dir que una traductora que mai no dubta és una traductora que no es planteja les preguntes correctes!

Com a membre de la Société française des traducteurs i de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, tinc accés a oportunitats de formació, tant de caràcter general com especialitzat.